среда, 24 ноября 2010 г.

Пример использования потоков в PyQt4

from PyQt4 import QtGui, QtCore
import sys


class callback(QtCore.QThread):
    def __init__(self, wtf):
        QtCore.QThread.__init__(self)
        self.wtf = wtf
        print wtf, self.wtf
    def run(self):
        self.emit(QtCore.SIGNAL("msg(QString)"), QtCore.QString(self.wtf))
        def __del__(self):
                self.exiting = True
                self.wait()


class MainWindow(QtGui.QWidget):
    def __init__(self):
        QtGui.QWidget.__init__(self)
        self.text = QtGui.QPlainTextEdit(self)
        self.callback_sender = callback("message")
        self.callback_sender.start()
        QtCore.QObject.connect(self.callback_sender,QtCore.SIGNAL("msg(QString)"),self.log)
    def log(self, text):
        self.text.appendPlainText(text)


if __name__ == "__main__":


    app = QtGui.QApplication(sys.argv)
    window = MainWindow()
    window.show()
    sys.exit(app.exec_())

Configuring Jenkins for C# projects

Steps in my build configuration Restore nuget packages chcp 1251 .nuget\nuget.exe restore Swag.sln Build solution chcp 1251 cmd.e...